בתקנון זה תהינה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן.

 1. האתר”- אתר האינטרנט שתקנון זה מופיע בו בכתובת : Prestigefashion-online.com
 2. “הלקוחה”/”המשתמש”* – כל העושה שימוש באתר ו/או רוכש באמצעותו מוצרים ו/או שירותים.
 3. “הפריטים” – מכלול המוצרים המופיעים באתר שמוצעים למכירה
 4. זמן אספקת הסחורה: יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוחה.
 5. משלוחים יסופקו מ- 2עד 7 ימי עסקים ע”י חברת שליחויות חיצונית נכון להיום צ’יטה שליחויות 
 6. “ימי עסקים” ימים א’-ה’, לא כוללים את יום שישי ושבת, ערבי חג, חג וחול המועד.
  • המשתמש כשיר משפטית להשתמש באתר ולעשות בו הזמנות.
  • המשתמש בעל כרטיס אשראי בתוקף
  • המשתמש בעל תיבת דואר אלקטרוני אותה הוא מוסר במהלך ההזמנה ובעל כתובת למשלוח בישראל.
  • במידה והמשתמש זקוק לאישור אפוטרופוס לשימוש באתר, הרי שבעצם שימושו באתר הוא מצהיר בפני החברה כי הוא קיבל אישור מהמוסמך.

תנאים כלליים:

 1. השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים כאמור ולכל תנאי הרכישה ו/או תנאי התקנון המופיעים בתקנון זה ובכל מקום אחר באתר זה.
 2. טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר. מובהר בזאת, כי המשך שימוש וגלישה באתר מהווה חזקה לפיה המשתמש בה קיבל עליו את מלוא תנאי התקנון שימוש זה וכן כל תנאי השימוש באתר והמשתמש בו מנוע להעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בגין כל טענה ו/או נזק שעשויי ו/או שיגרם לו בפועל בגין השימוש באתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לכך.
 3. האתר משמש כחנות וירטואלית המוכרת בגדים ואביזרים לציבור גולשים באינטרנט והוא בבעלות עצמאית ומנוהל על ידה.
 4. האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות ביצוע הזמנות בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת הבעלים אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד הבעלים בשל כך. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החנות רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך’ החנות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט את פעילות האתר ואת ביצוע הרכישות, והכל מבלי שלמשתמש תהא זכות התנגדות ו/או סירוב ו/או טענה ו/או תביעה בגין כך.
 5. כמו כן לבטל את השתתפותו של משתמש אשר פעילותו עלולה לגרום נזק לאתר או שהינו עובר על תקנון תנאי השימוש.
 6. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באתר אם לא של כל משתמש בו אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות המשתמש לא עומד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, באם נעשו, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימושnumrho.
 7. תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי או לעדכון ע”י הבעלים ללא כל מתן התראה או הודעה מוקדמת.
 8. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא, וכל האמור בתקנון זה כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, כל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד
 9. כל המזמינה באתר מצהירה כי עם ביצוע הרכישה היא מאשרת האמור בתקנון זה ולא יהיה לה או לכל מי מטעמה דרישה או תביעה כנגד האתר או החנות .
 10. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כדין עם זאת בעלת החנות רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
 11. יובהר בזאת כי תמונות המוצרים המופיעות באתר ככלל הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את החנות . וכן תמונות אלו שייכות לחנות ולבעלים בלבד ולרבות כל זכויות הקניין הנוגעות להם וחל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בהם ולרבות אף לא שימוש חלקי ללא אישור מראש ובכתב מאת בעלת החנות .
 12. כל סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו הינם סימני מסחר בבעלות מלאה של החנות ו/או בעל זכות אחר. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת החנות ו/או מי מטעמה. חל איסור מוחלט על שימוש שלך בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה. החברה תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.
  שימוש באתר:
  • האתר מציע שירותים שונים:
  • גלישה ועיון בתכני האתר
  • רכישת מוצרים
  • בחירת מוצרים לרשימת “מועדפים”
  • שיתוף פריטים ע”י המשתמש באמצעות רשתות חברתיות או דוא”ל
  • הרשמה לדיוור – אישור לקבלת מידע שיווקי ופרסומי לתיבת הדואר האלקטרוני המוזנת ע”י המשתמש.

מובהר כי החנות והבעלים תהייה רשאית לשנות את רשימת התכנים והשירותים הניתנים באתר. מובהר כי החנות ובעליה רשאית לפסול או שלא לעלות לאתר או לדף פריסטיז׳ פאשן בפייסבוק כל תגובה או משוב או תמונה או תוכן אשר לפי שיקול דעתה עשוי לפגוע בשמה של החנות או בציבור.
רכישת מוצרים באתר:
תהליך ההזמנה הינו פשוט וקל.
רכישת המוצרים יכולה להתבצע על ידי לקוחה רשומה למועדון הלקוחות של החברה או על ידי לקוחה אורחת.
לקוחה רשומה למועדון לקוחות צריכה לבצע כניסה עם פרטיה.

שלבי ההזמנה:

 1. בחרי את הפריט הרצוי עלייך, בחרי את הצבע ואת המידה הרצויה, לכל פריט יוצג “דף פריט” בו יופיעו כל פרטי הפריט והמחיר.החנות רשאית לעדכן את פרטי הפריט.
  יש להבהיר כי התמונות הינן להמחשה בלבד וייתכן שינוי קל בצבע הפריט הנובע מהצגת הפריט על גבי מסך המחשב.
  החנות תעשה ככל יכולתה להציג תמונה המתארת בצורה הטובה ביותר את הפריט.
 2. לאחר בחירת הפריט הוא יעודכן בסל הקניות של הלקוחה.
 3. ניתן לעבור לעמוד התשלום או להמשיך לבצע רכישות נוספות באתר.
 4. במעבר לעמוד התשלום יש להזין את כל הפרטים, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ואמצעי תשלום.
  ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי
  על מנת להבטיח את סיום ההזמנה יש למסור את הפרטים הנכונים. מסירת פרטים כוזבים במתכוון הינה עבירה פלילית.
  בזמן אישור ההזמנה מאשרת הלקוחה כי היא מסכימה:
  לכך שהחנות תשתמש בפרטיה לצורך משלוח חומר פרסומי ושיווקי באמצעות מספר הטלפון שהיא מסרה ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידה.
 5. לאחר אישור ההזמנה והתשלום על ידי הלקוחה יתקבל אישור הזמנה וחשבונית מס קבלה לתיבת הדואר האלקטרוני אותו הזינה הלקוחה.
  במקרה והתשלום לא אושר תקבל הלקוחה הודעה מתאימה והיא תתבקש לשלם באמצעי תשלום אחר.
 6. ישנה אפשרות להעביר מוצרים לרשימת “מועדפים” אישית לכל לקוחה רשומה לאתר.
  בחירת מוצר לרשימת “מועדפים” מתבצעת ע”י סימון “לב” על גבי המוצר.
  אין החנות מתחייבת על זמינות פריטים ברשימת המועדפים של הלקוחה; באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר.
  באם המוצר אינו קיים במלאי אנו מתחייבים להודיע על כך ללקוחה עד 7 ימי עסקים ולזכות אותה בגין ביצוע העסקה.
  מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי של החברה בעת ההזמנה. על כן החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר כתוצאה מכך. במידה ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי, החנות תעשה מאמץ ליצור קשר עם המזמין ותודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי, מבלי שתהיה לו כל טענה נגדה בשל כך, ותהא רשאית להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי ואין אנו מתחייבים כי כל המוצרים המופיעים באתר יהיו זמינים לרכישה בכל עת. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, תחזיר לו החנות את כספו בגין הזמנת המוצר כאמור במסגרת תקנון זה
  התשלום :
  התשלום באתר מבוצע באמצעות רכישה בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי ובכפוף לאישור מפורש מאת חברת האשראי.ואנו כחנות ובעלים האתר מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי או כל פרט אחר לצד ג’ . בכל מקרה החנות רשאית להתנות את ביצוע הרכישה בקבלת חתימת הרוכש על כל מסמך שיידרש ולרבות חתימת בעל כרטיס האשראי. יובהר כי החנות רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. היה ומשתמש מעוניין לשלם באמצעי תשלום חלופי, ביכולתו לפנות לחנות אשר תחליט האם להסכים לאמצעי תשלום חלופי כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל סירובה לקבל כל אמצעי תשלום חלופי כאמור. בשימוש בכרטיס אשראי הנך מצהיר ומאשר בזאת כי הנך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב ו/או אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה ו/או כי הנך מורשה לביצוע פעולה כאמור בכרטיס. במידה והנך משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הנך מצהיר כי אתה מורשה לחייבה ולבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, ע”פ שיקול דעתה המלא והבלעדי בלבד מבלי שלמשתמש תהא זכות לחלוק ו/או לערער על כך, למנוע ממך מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:

א. אם מסרת במתכוון פרט/ים שגויים ו/או לא נכון/נים.
ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות ו/או באתר ו/או ברשת של החברה ו/או בחברה עצמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות.
ג. אם עשית שימוש בשרותיי האתר ו/או החנות לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ד. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר ו/או בחנות
ה. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
אספקת המוצרים :
אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות שירות השליחים של החנות לכתובת בישראל אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה בהתאם לאזורי המשלוח המפורטים באתר וכמפורט להלן. החנות רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח וזאת מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. החנות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
. עם זאת ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בחנות ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מלחמה, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’), עיכובים הנובעים משביתות ו/או השבתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל, ולמזמין לא יהיו טענות נגד החנות בשל עיכוב כאמור

מבצעים באתר

מבצעים בלעדיים באתר לא יינתן כפל מבצעים **מבצע 1+1 הינו על הפריטים הזולים בעסקה וללא כפל מבצעים
מבצעים בחנות
המבצעים תקפים רק בחנות ולא באתר.
לא כולל כפל מבצעי מועדון/הצטרפות/יום הולדת
החנות רשאית להפסיק/להאריך או לשנות את המבצע כראות עיניה ..

שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים:


ביטול עסקה הרכישה והחזר כספי:

 1. הלקוחה רשאית לבטל את העסקה שבוצעה באתר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 (“חוק הגנת הצרכן”) ולקבל החזר כספי בגינו או להחליפו כנגד מוצר חלופי לפי המפורט להלן:
 2. ביטול עסקה בתקופת זמן של שעה אחת ממועד ההזמנה תעשה דרך פנייה טלפונית אל שירות הלקוחות של האתר בטלפון 0508777776 במקרה כזה תהייה זכאית הלקוחה לקבל החזר מלא לרבות עלות משלוח.
ביטול עסקה לאחר קבלת המשלוח אצל הלקוחה שלא עקב מוצר פגום/אי התאמה – הלקוחה רשאית לבטל את העסקה בתוך 5 יום מקבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש והוא מופיע באריזתו המקורית. פריטים ב SALE תוך 3 יום מקבלת הפריט. ביטול העסקה יבוצע על ידי השבת הפריט/ים באחת משתי הדרכים:
  א. החזרה דרך החנות ישירות הנמצאת בכתובת : עראבה – גליל כביש ראשי פנימי בצירוף חשבונית . 
ב. החזרה דרך הלוקר שנשלחה ממנו ההזמנה

בעסקה שבוצעה באשראי יינתן ביטול עסקה בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם.
הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.
הזיכוי בכרטיס האשראי/זיכוי לאתר יתבצע עד 14 ימי עסקים מקבלת ההודעה על ביטול העסקה.
יש לוודא כי המוצר אינו היה בשימוש וללא ריחות לוואי ! והתווית המקורית והאזיקון מחוברים אליו.במקרה של נעליים יש להחזיר באריזה המקורית.
החזר כספי יתבצע אך ורק לכרטיס האשראי אשר איתו בוצעה ההזמנה.

 • ההחזר יבוצע בתנאי העסקה – עסקה בתשלום אחד תזכה את הלקוחה בתשלום אחד ועסקת תשלומים תזכה את הלקוחה במספר תשלומים כפי שבוצעה העסקה
 • לא ניתן לבטל עסקת דיירקט ולכן הזיכוי הכספי במקרה זה יתבצע בהעברה בנקאית לחשבון הלקוחה תוך 14 ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה על ביטול העסקה.
 • לא ניתן לזכות פריט שנרכש כחלק מחליפה שלמה.

  • בהתאם להנחיות משרד הבריאות – אין החזרה או החלפה לפרטי הלבשה תחתונה, גרביים, גרביונים ובגדי ים.
   ביטול עסקת הרכישה על ידי החנות :
   החנות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר או לבטל עסקת רכישה שביצעה הלקוחה באם חלים המקרים הבאים:
 1. התברר כי הפריט אזל מהמלאי לאחר ביצוע הרכישה
  2.פרטי המשתמש או פרטי התשלום אינם נכונים
  פעלה בניגוד לתקנון זה
  1. בכל מקרה ובו בשל “כוח עליון” לא יכולה החנות לספק את המוצר לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או אירוע בטחוני.
  הוספת פריטים להזמנה קיימת :
 2. מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.
 3. ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 5 יום ממועד ביצוע ההזמנה, זולת כאשר מדובר בטובין אשר נפגמו בזמן היותם אצל הרוכש ו/או נעשה בהם שימוש ו/או ביותם פסידים אשר בכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם החנות ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם החנות עם המזמין את דרך החזרת המוצר.
  1. פגם או מוצרים פסידים
 4. החנות מקפידה כי המוצרים שנמכרים על ידה, לרבות בדידים ו/או פסידים ומוצרים שאינם ארוזים ללא פגם. עם זאת ומטבע הדברים יכול ויהיו פגמים כאלו ואחרים על אותם מוצרים לא ארוזים ו/או מוגנים, ובמידה ומזמין אינו שבע מרצון מאיכות המוצרים אלו שסופקו לו כאמור לעיל, ביכולתו לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה ולעדכנם תוך יום עסקים אחד לכל היותר מיום קבלת המשלוח. החנות תבדוק את התלונה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המוצר במוצר אחר או לחלופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים. יובהר כי החנות תהא רשאית לדרוש מהמזמין להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות שליחת תמונה של מוצר אשר נטען כי הינו מאיכות ירודה כאמור.

אחריות, אבטחה, ומדיניות פרטיות:

 1. החנות מתחייבת לשמור על אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. כל פרטיה האישיים של הלקוחה נשמרים במאגר המידע הרשום ע”ש החברה
 2. הנתונים במאגר המידע משמשים לשליחת SMS או דיוור לתיבת הדואר האלקטרוני.
 3. ישנן מספר דרכים להסרה מרשימת הדיוור א.יצירת קשר ישיר עם שרות לקוחות 0508777776 , או שליחת מייל לכתובת האתר
  אתר החנות הינו אתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים כך שכל הנתונים שמוזנים למערכת בעת ההרשמה/הזמנה/תשלום יישארו חסויים ומאובטחים
  כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החנות תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

היעדר אחריות.

 1. על אף האמור לעיל בסעיף הנ”ל מובהר בזאת, כי על אף שהחנות עושה כל שלאל ידה ועובדת תחת תקנים מחמירים של רכישת באתר מאובטח תחת טכנולוגיות מתאימות, מובהר בזאת כי החנות לא תישא בכל אחריות לכל מקרה שחלילה יתרחש בשל פריצת אבטחת האתר וכל נזק אשר עשוי להתרחש ושאינו באחריותה ו/או ביכולתה למנוע.
  החנות מתחייבת כי הטובין הנמכרים על ידה הינם באיכות גבוהה. במידה והמזמין טובין באיכות ירודה ו/או בעלת פגמים ו/או אי התאמות כלשהן, הרי שעליו לפנות לחנות ולעדכנה בתוך פרק הזמן הנקוב בתנאי שימוש ובתקנון זה. החנות תבדוק את התלונה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המוצר אשר ימצא על ידה פגום ו/או לקוי במוצר אחר או לחלופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח.

שינויים במדיניות הפרטיות החנות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר החנות .